Start | Scrubbis

Start

[:sv]

[row_container dark=”no”][big_title small_margin=”no”]

Go green, get speed

Scrubbis-konceptet är ett enkelt och miljövänligt alternativ för hantering av ditt båtskrov.

[/big_title][/row_container]

[row_container dark=”yes”][big_title small_margin=”no”]
[feat_text_aqua title=”Rent skrov – under och ovan vattenlinjen” icon=”” href=””]Med våra två produktserier kan du få en lika skinande båt under vattenyta som du har ovan vattenytan. Och det ger ju många fördelar för dig som båtägare. Inte bara får du en snabbare båt, du slipper hårt arbete när säsongen är slut.[/feat_text_aqua]

[feat_text_aqua title=”Uppfylla Miljökraven” icon=”” href=””]Vi på Scrubbis vill inte heller kompromissa med miljön. Alla våra produkter är miljövänliga och gör det möjligt för dig att följa de allt tuffare miljökraven då du inte längre behöver använda miljöfarliga alternativ.[/feat_text_aqua][/big_title][/row_container]

Snabbare båt

Scrubbis gör din båt upp till 30% snabbare! Ett rent skrov skapar en lägre friktion i vattnet

Spara pengar

GPrisvärda verktyg för att ta hand om skrovet. Ett rent skrov ger dig upp till 20% lägre driftskostnad för motorbåtar

Bra för miljön

Genom att använda Scrubbis istället för giftiga färger eller andra kemikalier är lösningen på ett stort miljöproblem

Enkelt och snabbt

Utnyttja flytkraften för att förenkla och snabbare rengöra skrovet

Lätt att ta med

Monteringsbar och lätt att stuva undan i båten med löstagbara delar och modularitet. Scrubbis är alltid tillgänglig när den behövs


[row_container dark=”no”] [column width=”eight” position=”first”]

[big_heading centered=”no”]UnderLine System – rengöring under vattenytan[/big_heading] Med UnderLine System tar du enkelt bort havstulpaner, alger och annan beväxning från ditt båtskrov. Du rengör skrovet själv medan båten fortfarande ligger kvar i vattnet. UnderLine System är rengöringsverktyg som är framtagna för att vara skonsamma mot ditt båtskrov men samtidigt effektiva verktyg för att avlägsna beläggningar från skrovet på ett enkelt sätt. Genom att regelbundet hålla efter beväxningen på ditt skrov och veta när det är dags att skrubba kan du undvika alla tidskrävande och miljöfarliga alternativ. Läs mer om produkterna i UnderLine System.

[checklist type=”checked” margin_bottom=”no”]

Produkterna i UnderLine System:

  • Hull Scraper SET – ett set att skrubba och skrapa bort beväxningen med
  • Groovy – tillbehör till Hull Scraper mot grövre och hårdare beväxning
  • Indciator Plate – Indikatorplatta som visar när det växer beväxning på ditt båtskrov

[/checklist]

[/column] [column width=”eight” position=”last” ]

Revolution Slider Error: Slider with alias underline_system not found.
Maybe you mean: 'start_page_top' or 'Hull scraper SET'
[/column]

[column width=”1/3″ position=”first”][/column]

[column width=”1/3″ position=”” ][youtube id=”lHG7AEm6n-0″][/column]

[column width=”1/3″ position=”last” ][youtube id=”t0qMzobAbe8″][/column]

[/row_container]

[row_container dark=”yes”] [column width=”eight” position=”first” ][/column][/row_container]

[row_container dark=”no”] [column width=”eight” position=”first” ]

[big_heading centered=”no”]WaterLine System – rengöring vid vattenytan[/big_heading] WaterLine System består av flera produkter för att enkelt och effektivt hantera, rengöra och ta hand om skrovet vid vattenlinjen.

Konceptet med WaterLine System är att kunna hantera båtskrovet vid vattenytan medan båten fortfarande ligger i vattnet. Smutslinjen som blir på skrovet kan regelbundet rengöras så att skrovet är rent och fint under hela båtsäsongen. Smutsen och beläggningen som bildas på skrovet vid vattenytan är fuktig och lätt att ta bort medan båten ligger kvar i vattnet. Vårt system är miljövänligt när du kombinerar det med mekanisk rengöring med ett milt rengöringsmedel. Inga starka kemikalier eller syror behöver användas. Läs mer om produkterna i WaterLine System.

[checklist type=”checked” margin_bottom=”no”]

Produkterna i WaterLine System:

[/checklist]

[/column] [column width=”eight” position=”last” ]

Revolution Slider Error: Slider with alias waterline_products not found.
Maybe you mean: 'start_page_top' or 'Hull scraper SET'
[/column] [/row_container]

[row_container dark=”no”] [column width=”eight” position=”last” ][youtube id=”pRkOvfAqfZM” width=”450″ height=”350″][/column]

[border margin=”no”][/border] [/row_container]

[row_container dark=”yes”] [column width=”” position=”first” ]

[big_heading centered=”no”]Vill du bli återförsäljare eller distributör till Scrubbis produkterna?[/big_heading]

Tycker du att våra produkter är bra och vill bli återförsäljare eller distributör för Scrubbis produkter? Hör gärna av dig till oss via detta formulär så ska en av våra ansvariga säljare/representanter ta kontakt med dig.

[/column][/row_container]


[row_container dark=”no”][big_heading centered=”no”]FunFacts om Scrubbis[/big_heading][column width=”” position=”first”]
[counter_circles]

[counter_circle_item id=1 number=”30″ title=”Snabbare båt med renskrubbat båtskrov.”][/counter_circle_item]

[counter_circle_item id=2 number=”20″ title=”Lägre bensin-kostnader med renskrubbat båtskrov.”][/counter_circle_item]

[counter_circle_item id=3 number=”99″ title=”Miljövänligare med Scrubbis istället för giftiga bottenfärger.”][/counter_circle_item]

[/counter_circles]

[/column][/row_container]

[row_container dark=”no”]

[column width=”” position=”first” ]

[counters]

[counter_item id=1 number=”34″ title=”Antal timmar besparing med att skippa bottenmåla med giftiga färger varje år.”][/counter_item]

[counter_item id=2 number=”20″ title=”Antal minuter det tar för att rengöra skrovet med Scrubbis skrapborsten.”][/counter_item]

[counter_item id=3 number=”134540000″ title=”Bensinbesparning i kronor om alla båtar i Sverige hade rent skrov.”][/counter_item]

[/counters]

[/column]

[/row_container]

 [:en]

[row_container dark=”no”][big_title small_margin=”no”]

Go green, get speed

Scrubbis concept is a simple and environmentally friendly alternative for managing your boat hull.

[/big_title][/row_container]

[row_container dark=”yes”][big_title small_margin=”no”]
[feat_text_aqua title=”Clean hull – under and above the waterline” icon=”” href=””]With our two product lines, you can get an equally shiny boat under the water surface as above water. And it provides many advantages for you as an boat owner. Not only do you get a faster boat, you avoid the hard work when the season is over.[/feat_text_aqua]

[feat_text_aqua title=”Follow environmental requirements” icon=”” href=””]We at Scrubbis do not want to compromise with the environment. All our products are environmentally friendly and allows you to follow the increasingly stringent environmental requirements when you no longer need to use environmentally harmful alternatives.[/feat_text_aqua][/big_title][/row_container]

Faster boat

Scrubbis makes your boat up to 30% faster! A clean hull creates a lower friction in the water

Save money

Affordable tools to take care of your hull. A clean hull gives you up to 20% lower operating cost for motorboats

Good for the environment

Using Scrubbis instead of using toxic paints or other chemicals is the solution to a major environmental problem

Easy and quick

Exploit the buoyancy power to simplify and faster clean the hull

Easy to bring

Foldable and easy to stow away in the boat with the detachable parts and modularity. Scrubbis is always available when needed


[row_container dark=”no”] [column width=”eight” position=”first” ]

[big_heading centered=”no”]UnderLine System – cleaning under the water surface[/big_heading] UnderLine System makes it easy to remove algae and other coatings from your hull. You clean it by yourself while the boat is in the water. Scrubbis is a cleaning tool which is designed to be gentle on the hull and at the same time an effective tool for removing all kind of coatings. The material, design and function make it unique and fulfill the purpose. The cleaning head has a buoyancy of 2 kg which continuously push it against the hull. It has flexible flanges which follows the shape of the hull also when it has rails and edges. The design of the Scrubbis is patented. Scrubbis should be used regularly from once a month to once a week depending on the water. It is important to use it frequently enough to prevent the growing of hard shells. In the Baltic Sea once a month is enough. There is not much effort needed to use the Scrubbis . It is similar to vacuum cleaning. Read more about the products in UnderLine System.

[checklist type=”checked” margin_bottom=”no”]

Products in UnderLine System:

  • Hull Scraper SET – a set for scrubbing and scraping away fouling.
  • Groovy – accessory for Hull Scraper agains rougher and harder fouling.
  • Indciator Plate – Indicator plate that shows when the fouling grows on your boat hull.

[/checklist]

[/column] [column width=”eight” position=”last” ]

Revolution Slider Error: Slider with alias underline_system not found.
Maybe you mean: 'start_page_top' or 'Hull scraper SET'
[/column]

[column width=”1/3″ position=”first”][/column]

[column width=”1/3″ position=”” ][youtube id=”lHG7AEm6n-0″][/column]

[column width=”1/3″ position=”last” ][youtube id=”t0qMzobAbe8″][/column]

[/row_container]

[row_container dark=”yes”] [column width=”eight” position=”first” ][/column][/row_container]

[row_container dark=”no”] [column width=”eight” position=”first” ]

[big_heading centered=”no”]WaterLine System – cleaning at the water surface[/big_heading]Waterline System consists of several products to easily and effectively manage, clean and take care of the hull at the waterline.

The concept of Waterline Systems is to manage the hull at the water line with the boat still in the water. The dirt line that will be on the hull be cleaned regularly so that the hull is clean and nice throughout the boating season. The dirt and the coating formed on the hull at the water surface is moist and easily removed while the boat remains in the water. Our system is environmentally friendly when you combine it with mechanical cleaning with a mild detergent. No harsh chemicals or acids needs to be used. Read more about the products in WaterLine System. [checklist type=”checked” margin_bottom=”no”]

The products in WaterLine Systems:

[/checklist]
[/column] [column width=”eight” position=”last” ]

Revolution Slider Error: Slider with alias waterline_products not found.
Maybe you mean: 'start_page_top' or 'Hull scraper SET'
[/column] [/row_container]

[row_container dark=”no”] [column width=”eight” position=”last” ][youtube id=”pRkOvfAqfZM” width=”450″ height=”350″][/column] [border margin=”no”][/border] [/row_container]

[row_container dark=”no”] [portfolio_carousel heading=”” limit=”9″ order_by=”rand” category_name=”” centered_title=”yes”][/portfolio_carousel] [/row_container]

[row_container dark=”yes”] [column width=”” position=”first” ]

[big_heading centered=”no”]Do you want to become a dealer or distributor of Scrubbis products?[/big_heading]

Do you think our products are good and want to become a dealer or distributor of Scrubbis products? Please contact us via this form and one of our responsible sellers / representatives will contact you.

[/column][/row_container]

[row_container dark=”yes”] [column width=”” position=”first” ][/column][/row_container]

[row_container dark=”no”][big_heading centered=”no”]FunFacts about Scrubbis[/big_heading][column width=”eight” position=”first”]
[counter_circles]

[counter_circle_item id=1 number=”30″ title=”Faster boat with clean scrubbed boat hull.”][/counter_circle_item]

[counter_circle_item id=2 number=”20″ title=”Lower fuel costs with clean scrubbed boat hull.”][/counter_circle_item]

[counter_circle_item id=3 number=”99″ title=”Environmentally friendly with Scrubbis instead of toxic anti-fouling.”][/counter_circle_item]

[/counter_circles]

[/column][/row_container]

[row_container dark=”no”]

[column width=”eight” position=”last” ]

[counters]

[counter_item id=1 number=”34″ title=”Number of hours you save by skipping the toxic hull paint every year.”][/counter_item]

[counter_item id=2 number=”20″ title=”Number of minutes it takes to clean the hull with Scrubbis brush scraper.”][/counter_item]

[counter_item id=3 number=”134540000″ title=”Gasoline Savings in crowns SEK if all boats in Sweden had clean hull.”][/counter_item]

[/counters]

[/column]

[/row_container]

[:]